ارسال پیامک / info@womenrightful.com
info@womenrightful.com

بازدید از انجمن آشوریان تهران (کمیته بانوان آشوری)

صیانت از حقوق زنان > گالری > بازدید از انجمن آشوریان تهران (کمیته بانوان آشوری)
Websitewww.womenrightful.com

بازدید از انجمن آشوریان (کمیته بانوان آشوری)

گروهی از فعالان زنان، مؤسسه صیانت از حقوق زنان در تاریخ 28 بهمن 1396 در انجمن آشوریان تهران واقع در منطقه شهر زیبا حضور یافتند و با جمعی از زنان در کمیته بانوان آشوری صمیمانه دیدار کردند.