ارسال پیامک / info@womenrightful.com
info@womenrightful.com

کمک های مردمی

صیانت از حقوق زنان > کمک های مردمی
واریز کمک های نقدی به شماره حساب موسسه

به منظور پیشبرد اهداف موسسه کمک های نقدی خود را به شماره حساب 53946540/63 به نام موسسه صیانت از حقوق زنان نزد بانک ملت شعبه سپهبد قرنی واریز نمایید.