ارسال پیامک / info@womenrightful.com
info@womenrightful.com

مقالات

فراخوان پذیرش مقاله

فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان با رویکرد حقوق و کرامت اسلامی بشر، نشریه ای است که با هدف معرفی، نقد‌، بررسی و اطلاع رسانی، انعکاس نقادانه وضعیت حقوق بشر ، قصد دارد تازه هایی را در خور بازار نشر این حوزه قرار دهد تا از این رهگذر به ارتقای کمی و کیفی حقوق بشر...
بیشتر بخوانید

تاثیر سطح تحصیلات بر رابطه زوجین

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد زوجین با سطوح تحصیلی همسان، از شیوه‌های کارآمدی برای ابراز احساس استفاده کرده و ارتباط سازنده‌تری نسبت به زوجین با سطح تحصیلی غیرهمسان دارند. به گزارش ایسنا، ارتباط اعضای خانواده، به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی که بر پایه ازدواج بنا شده است، در شکل‌گیری نگرش‌ها و بازخوردهای اجتماعی آمادگی و توسعه...
بیشتر بخوانید

جایگاه زن در حقوق خانواده (ارث- طلاق- حضانت)

چـکیده   از جـمله مـوضوعات بایستهء پژوهش برای رفع مشکلات زنان،کاستن از آسیب‌پذیری نظام خانواده‌ در جامعهء دینی،احیای تعالیم ارزشـمند و گرانسنگ اسلام و اجرای کامل قوانین اسلامی دربارهء‌ زنان،تبیین آگاهانه،ژرف‌ و سامانمند‌ حـقوق خانواده و زن است که مـی‌تواند در تـوسعهء متوازن،راه‌کارهای بنیادین ارائه دهد. ۱-میراث در این بحث ضمن تعریف واژهء ارث در...
بیشتر بخوانید

‌ ‌‌‌حـقوق‌ مالی زن پس از طلاق

چکیده هرچند به موجب قانون مدنی،حقوق مالی زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه می‌شود اما قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ حق دیگری را با عنوان«مقرری ماهانه»بدانها می‌افزاید.این حق درباره شوهر نیز مصداق‌ دارد اما شروطی که قانون برای استحقاق آن در نظر می‌گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره‌مندی از آن را در...
بیشتر بخوانید

ضرورت مشارکت اقتصادی زنان و انباشتگی نقش ها

توسعه و پیشرفت جامعه بدون مشارکت اقتصادی زنان میسر نیست، با این حال تحقق این امر علاوه بر فراهم بودن شرایط اقتصادی و قانونی نیازمند فرهنگ سازی است. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. تقریباً در همه رده های سنی این نسبت برقرار است. برای مثال نیمی از جمعیت فعال کشور زن...
بیشتر بخوانید

نقش زنان اندیشه ورز در توسعه پایدار

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشری و مقایسه آن با شرایط زندگی امروز در می یابیم که هیچگاه به اندازه امروز توافق در مورد این که مهم ترین پیش نیاز توسعه پایدار یک جامعه وابسته به توانمندی و مشارکت اعضای آن جامعه است و برای تحقق آن باید فرصت و زمینه فراهم باشد تا...
بیشتر بخوانید

حقوق غیر مالی زن در خانواده

 ‌‌‌چـکیده‌ : با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زنـ‌ و مـرد‌، حـقوق‌ و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می‌شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر‌ اساسی دارد که از آن بـه «آثار نکاح» یاد می‌کنند. بخشی از این‌ حقوق و تکالیف مربوط به‌...
بیشتر بخوانید

‌‌‌اسـتقلال‌ و امتیاز مالی زن نسبت به شوهر در نظام حقوقی ایران

چـکیده اسلام از آغاز دعوت خویش،با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار‌ اوهام و خرافات،حقوقی مالی فراوانی را بـرای وی ثابت کرد،در عین حال‌،برای او مسؤولیت مالی‌ در‌ تأمین معاش خانواده قرار نداد،با تـوجه به این امر،نـه‌تنها مـی‌توان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است،بلکه همان‌گونه که در این مقاله اثبات می‌شود،استقلال...
بیشتر بخوانید

تحکیم خانواده در آموزه های قرآنی

چـکیده‌: خانواده رکن اساسی جامعه‌ی انسانی است و شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح‌ و پایـدار‌ مـیان‌ هـمسران است. تحصیل معرفت به این‌گونه روابط، نیازمند آشنایی هر یک از اعضا با وظایف‌ و حقوق خـویش است. قرآن کریم به عنوان عالی‌ترین راهنمای حیات بشر، بهترین هدایتگر‌ در این مـسیر است‌. در‌ نوشتار حاضر،...
بیشتر بخوانید

زنان ستارگان درخشان در سپهر گردشگری

-در مسیر توسعه پایدار گردشگری در میان تکاپوی ارکان مختلف توسعه، ارتقای سهم زنان به عنوان عامل انسانی نقش آفرین، در تسریع دستیابی به افقی روشن، موثر واقع خواهد شد. گردشگری به عنوان متنوع ترین و درآمدزاترین فعالیت اقتصادی جهان، رو به رشد است . بهار ۹۷ ایران میزبان یک و نیم میلیون نفر گردشگر...
بیشتر بخوانید